Projekti

Projekta nosaukums 1. « Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai»
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs 2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030
Projekta īstenotājs Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”
Projekta administrētājs Sabiedrības integrācijas fonds
Darbības programma un aktivitāte Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma
Projekta īstenošanas periods 23.07.2013.–31.12.2015 (3 gadi).
Projekta kopējais finansējums 30000 LVL( 42686.15 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 27000 LVL (38417.54 EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 3000,00 LVL (4268,62 EUR)  ir biedrības  finansējums
Projekta mērķis Veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst  EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.
Projekta kopsavilkums Biedrības „Neaizmirstule” darbības programma paredzēta 3 gadu periodam, tās īstenošanas vieta Aglonas novads.Galvenie pasākumi: līdzdalība politikas plānošanas procesā,  partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.Plānoties rezultāti: dalība domes,  komiteju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, noslēgti  partnerības,  sadarbības līgumi, iesaistīšanās  NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences,  forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas, vides darbnīcas, organizēta izstāde- tirgus, atbalstīts  radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.
INFORMĀCIJA ANGĻU VALODĀ
Project Title 1. “Support Aglona Association “Forget-me-not” activity realization”
Agreement on the implementation of the project number 2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030
Project implementer Association “Forget-me-not”
Project administered by the Society Integration Foundation
Operational program and activity EEA Grants sub-programme “NGO Activity Support Measure” of the programme “NGO fund” for period 2009.-2014.
Project implementation period 23.07.2013.–31.12.2015 (3 years).
The total project funding 30000 LVL/ 42686.15 EUR, with 90% or 27000 LVL/ 3 8417.54 EUR as programme co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 3000 LVL/4268,62 EUR as co financing of Association “Neaizmirstule”.
The project objective Association “Forget-me-not”  program’s overall aim is to promote activities in Aglona corresponding to the EEA Financial Mechanism and support the purpose of the sub-areas – democracy and participatory democracy, good governance and transparency, the environment and sustainable development.
Project Summary The program is for a 3-year period,  it implemented in Aglona.Main activities: participation in policy planning process in Aglona, partnerships, collaboration with NGOs, exchange of experience, training, innovative services, environmental protection activities, financing, sustainable development, publicity.Planned results: participation Aglona county council and committee meetings, public consultations, concluded  partnership, cooperation agreements, involvement  in NGO activities, exchange of experience, organized  training workshops, counselling training, instruction cycles,  workshops, conferences, forums, created innovative services, organized  charity events,  environmental protection activities, environmental workshops, organized exhibition market, supported   creativity competition, developed Strategy,  projects,  issued calendars,  set up website,  publicity.

 

                                                                         Projekti

 

Projekta nosaukums 2. « Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības mazināšanai Aglonas novada/ Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam»
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs 2012.EEZ/PP/1/MIC/003/003
Projekta īstenotājs Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”
Projekta administrētājs Sabiedrības integrācijas fonds
Darbības programma un aktivitāte Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma „NVO projektu programma”
Projekta īstenošanas periods 01.08.2013.–31.07.2014. (1 gads)
Projekta kopējais finansējums Kopējās attiecināmās izmaksas ir 19 684.73 EUR apmērā,  no kuriem 90% jeb 17716.24 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas valsts budžets) un 10% ir biedrības  finansējums
Projekta mērķis Sekmēt labklājības izaugsmi un mazināt sociālās atstumtības risku Aglonas novadā, iesaistot radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem
Projekta kopsavilkums Projekta īstenošanas periods no 01.08.2013. līdz 01.08.2014., tā īstenošanas vieta Aglonas novads.Galvenie pasākumi: vasaras nometnes, radošās meistardarbnīcas, hobijdarbnīcas, darba un sadzīves prasmju nodarbības, informatīvi izglītojoši pasākumi bērniem, jauniešiem, vecākiem, pedagoģiskā un atbalsta personāla piesaiste, vienaudžu atbalsta grupas izveide.Plānotie rezultāti notikušas 3 vasaras nometnes, 9 mēnešu garumā organizētas radošās darbnīcas, hobijdarbnīcas, nodarbības, sniegtas speciālistu konsultācijas, sniegtas zināšanas vecākiem “Dzīves skolā”, bērniem un jauniešiem “Motivācijas skolā”, izveidota pēcpusdienas atbalsta grupa, nodrošināta publicitāte.
Kontakti Informācija pa t.: +371 22070279, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
Vairāk par programmu : www.sif.lvProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un NorvēģijaProjekta finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.INFORMĀCIJA ANGĻU VALODĀ
The project objective The project “Population Activities for Aglona” aims to promote prosperity and reduce the risk of social exclusion in Aglona involving children, young people and families with children in the learning creative and social skills.
Project Summary The project will be implemented in Aglona. Main activities: summer camps, creative workshops, hobby workshops, work and life skills classes, informative educational activities for children, youth, parents, teaching and support staff involvement, the creation peer support groups, publicity. Planned results: there were 3 summer camps, organized workshops, hobby workshops, classes for 9 months, provides expert advice, given knowledge for parents in “School of Life”, for children and youth in “School of Motivation, set up the support group in the afternoon, publicity.
Project Budget The total planned 19 684.73 EUR, with 90% or 17716.24 EUR as programme co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% as co financing of Association “Neaizmirstule”.
Project Contact For more information about the project contact phone: +371 22070279, e-mail: neaizmirstules@inbox.lv

 

More about the programme can be found on the following webpages: www.sif.lv

 

Project financially supported by Iceland, Lichtenstein and Norway. Programme financed by EEA financial instrument and Latvia.

 

Projekta nosaukums 3. „Nesēdi tumsā!”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs KM/13
Projekta īstenotājs Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”
Projekta administrētājs LR Kultūras ministrija, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
Darbības programma un aktivitāte „Latgales NVO projektu programma”
Projekta īstenošanas periods 01.03.2015.-01.06.2015.
Projekta kopējais finansējums Kopējās attiecināmās izmaksas ir 1200.00 EUR apmērā,  no kuriem 100% Latvijas valsts budžets
Projekta mērķis Veicināt pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalību, apgūstot zināšanas un prasmes dzīves kvalitātes uzlabošanai Aglonas, Riebiņu un Dagdas novadā.
Projekta kopsavilkums Projekta rezultāti:–         Organizētas 3 līderisma skolas „Satiec savu rītdienu” nodarbības,katrā nodarbībā piedalījās 20 jaunieši. Nodarbībās veicināta jauniešu iniciatīva un iesaistīšanās novada dzīves uzlabošanā.-         Organizēts apmācību cikls „Tilts”, apmācībās paiedalījās 30 dažādu jomu darbinieki . Apmācībās izglītoti, informēti NVO biedri, pašvaldības socialās jomas, bibliotēkas, kultūras centra,izglītības darba speciālisti par pilsonisko līdzdalību, saskarsmi, interešu aizstāvību un sadarbību.
Kontakti Informācija pa t.: +371 26457516, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
INFORMĀCIJA ANGĻU VALODĀ
The project title 3. „Do not sitting in the dark”
The project objective To encourage the citizens and the civil society initiatives, acquiring the knowledge and skills, to improve the quality of life in Riebinu, Aglona and Dagda municipalities.
Project Summary The results of the project:- organised leadership school for 20 young people. This lessons promote young people’s initiative and their involvement in municipality life;- organised training cycle for 30 different employees.
Project Budget The total planned 1200.00 EUR.
Project Contact For more information about the project contact phone: +371 26457516,e-mail: neaizmirstules@inbox.lv
 
Projekta nosaukums 4. Biedrības “Neaizmirstule” materiāli tehniskās bāzes pilnveide
Projekta īstenotājs Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”
Projekta administrētājs Preiļu rajona partnerība, LAD
Darbības programma un aktivitāte ELFLA LEADER 413.pasākuma 2.aktivitātes 1. rīcība
Projekta īstenošanas periods 01.01.2011.-31.12.2011.
Projekta kopējais finansējums Kopējās attiecināmās izmaksas ir 4107.00 LVL apmērā
Projekta mērķis Pilnveidot biedrības “Neaizmirstule” materiāli tehnisko bāzi, radot vienādas iespējas Aglonas novada iedzīvotājiem, nodrošinot to vajadzību apmierināšanu.
Projekta kopsavilkums Tika pilnveidota biedrības materiāli tehniskā bāze, iegādāts multimēdiju projektors, ekrāns, televizors, DVD, fotoaparāts
Kontakti Informācija pa t.: +371 26457516, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
INFORMĀCIJA ANGĻU VALODĀ
The project title 4. “Improvement the facilities of the organization “Forget-me-not”
The project objective The development of the association “Forget-me-not” facilities, creating equal opportunities for Aglona municipality residents, ensuring their needs.
Project Summary The association was refined technical base, acquisition of multimedia projector, screen, television, DVD, camera.
Project Budget The total planned 4107.00 LVL.
Project Contact For more information about the project contact phone: +371 26457516,e-mail: neaizmirstules@inbox.lv

 

Projekta nosaukums 5. ” Aktīvo spēļu laukuma izveide Aglonas novadā”
Projekta īstenotājs Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”
Projekta administrētājs Preiļu rajona partnerība
Darbības programma un aktivitāte Mazo grantu programma
Projekta īstenošanas periods 06.-10.2012.
Projekta kopējais finansējums Kopējās attiecināmās izmaksas ir 300.00 LVL
Projekta mērķis Ierīkot bērnu aktīvo spēļu laukumu Aglonā
Projekta kopsavilkums Tika izveidots aktīvo spēļu laukums pie biedrības telpām, uzstādīta smilšu kaste, soliņi, iegādātas dārza spēles.
Kontakti Informācija pa t.: +371 26457516, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv
INFORMĀCIJA ANGĻU VALODĀ
The project title 5. ” The area for active games in Aglona”
The project objective To arrage the area for active games in Aglona
Project Summary Active games area was created, the sandbox   and the benches was made, the garden games was purchased.
Project Budget The total planned budget 300.00 LVL.
Project Contact For more information about the project contact phone: +37126457516,e-mail: neaizmirstules@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili