Jaunrades konkurss Aglonas vidusskolā

2014.gada 13. martā Aglonas vidusskolā plkst. 12.00 notiks Latgales Lauku skolu jaunrades konkurss, kas veltīts novadniecei, dzejniecei  Naaizmērstulei. Savos jaunrades darbos skolēniem piedāvāts izvērtēt un izteikt savas domas par tēmu „…soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?”. Konkursa darbus jāsūta uz e-pastu  aglonasvsk@pvg.edu.lv līdz 2014.gada 3.februārim. Konkursa nolikums 2005.gada 28.oktobrī Aglonā tika atzīmēta Naaizmērstules jeb Rozālijas Tabines  (1890- 1965) – savdabīgas un spožas personības latgaliešu  literatūrā – 115. dzimšanas diena, kas bija sākums skolēnu jaunrades darbu konkursam. Vairāk informācijas par konkursu: M. Pušņakova – 26446978; e-pasts  monika.pusnakova@inbox.lv Ieskats 2013.gada konkursā „Paleidzi maņ munu pīnuokumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeiguo laime nuoktu” – http://www.aglona.lv/aktualitates/radosas-aktivitates-aglona-nosledzies-naaizmerstulei-veltitais-latgales-novada-lauku-skolu-8-jaunrades-darbu-konkurss/

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Papildus informāciju par programmu var iegūt: www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

 In Aglona’s secondary school at 12:00 will take place a Latgalian county school creativity contest, which will be dedicated Aglonas district poetess „Naaizmērstulei”. In their creativity works children’s are proposed to Express their minds about theme like this „…soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?” Works for the contest children’s must send to the e-mail aglonasvsk@pvg.edu.lv till 3. February 2014. In 28 October of year 2005 in Aglona district were celebrated „Naaizmērstules” or Rozālijas Tabines (1890-1965) – peculiar and bright personality in literature of Latgalians – 115. Birthday, which actually was the beginning of the students creativity work contest. More information about the contest: M. Pušņakova – 26446978; E-mail Monika.pusnakova@inbox.lv. Insight of the contest of a year 2013 konkursā „Paleidzi maņ munu pīnuokumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeiguo laime nuoktu” – you can see here àhttp://www.aglona.lv/aktualitates/radosas-aktivitates-aglona-nosledzies-naaizmerstulei-veltitais-latgales-novada-lauku-skolu-8-jaunrades-darbu-konkurss/

Project financially supported by Iceland, Lichtenstein and Norway.

Programme financed by EEA financial instrument and Latvia.

More about the programme can be found on the following webpages: www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Regulation of the contest

Konkursa nolikums

N_LE Nolikums13.14 (1) (pielikums)(attachment)

 

Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst  EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.

Programma paredzēta 3 gadu periodam, tās īstenošanas vieta Aglonas novads.

Galvenie pasākumi: līdzdalība politikas plānošanas procesā, partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.

Plānoties rezultāti: dalība domes, komiteju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, noslēgti  partnerības,  sadarbības līgumi, iesaistīšanās  NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences,  forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas, vides darbnīcas, organizēta izstāde- tirgus, atbalstīts  radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.

Projekta mērķgrupas – NVO Aglonas novadā un Latvijā, kas veic aktīvu darbību nevalstisko organizāciju darba popularizēšanā, brīvprātīgie, kas iesaistās NVO darbā, NVO biedri,  iedzīvotāji, kas interesējas par pilsoniskās sabiedrības norisēm, bet nav NVO biedri.

Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2014.un 2015.gada darbības plāniem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 30000 LVL( 42686.15 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 27000 LVL (38417.54 EUR)    ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 3000,00 LVL (4268,62 EUR)  ir biedrības  finansējums.

2013.gada projekta izmaksas ir 5985.18 LVL (8516,14 EUR) no kuriem 5386.66 LVL (7664,53EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budž3ets) un 10% jeb 598.52LVL (851,62 EUR) ir biedrības finansējums.

 

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr.

29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

 

 

Project will be realised as part of EEA Grants sub-programme “NGO Activity Support Measure” of the programme “NGO fund” for period 2009.-2013.

 

Project will be implemented from August of 2013 till December of 2015, receiving  support of Social Integration fund for 2014and 2015 years work plans.

Association “Forget-me-not”  program’s overall aim is to promote activities in Aglona corresponding to the European Economic Area Financial Instrument and support the purpose of the sub-areas – democracy and participatory democracy, good governance and transparency, the environment and sustainable development.

The program is for a 3-year period,  the project activity implementation area will be Aglona.

Main activities: participation in policy planning process in Aglona, partnerships, collaboration with NGOs, exchange of experience, training, innovative services, environmental protection activities, financing, sustainable development, publicity.

 

Planned results: participation in Aglona county council and committee meetings, public consultations, concluded  partnership, cooperation agreements, involvement  in NGO activities, exchange of experience, organized  training workshops, counselling training, instruction cycles,  workshops, conferences, forums, created innovative services, organized  charity events,  environmental protection activities, environmental workshops, organized exhibition market, supported   creativity competition, developed Strategy,  projects,  issued calendars,  created website,  publicity.

The project target groups – NGOs  in Aglonas Municipality and Latvia, who are active in promoting the work of NGOs, volunteers who involved in the work of NGOs, members of NGOs, citizens who are interested in civil society events, but not members of NGOs.

 

The total budget planned 30000 LVL( 42686.15 EUR), with 90% or 27000 LVL (38417.54 EUR)     as programme co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 3000 LVL as co financing of Association “Neaizmirstule”.

The planned costs of 2013 year are 5985.18 LVL(8516,14 EUR), where 5386.66 LVL (7664,53EUR)  are project co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 598.52 LVL (851,62 EUR)  as co financing of Association “Neaizmirstule”.

For more information about the project contact with project manager Ineta Valaine, phone: +371 29188350, e-mail: neaizmirstules@inbox.lv

 

More about the programme can be found on the following webpages:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili