Partnerības līgums Alūksnē

Biedrība ”Neaizmirstule” noslēgusi partnerības līgumus ar Alūksnes novada biedrībām

 

Biedrība „Neaizmirstule”, turpina projekta „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” aktivitātes.

Gada nogalē notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes novadu, lai iepazītu nevalstiskā sektora darbības metodes, dalītos ar savu pieredzi un meklētu jaunas sadarbības iespējas. Pieredzes apmaiņas dalībnieki bija nevalstisko organizāciju pārstāvji, iniciatīvu grupu pārstāvji un brīvprātīgie, kas iesaistās un atbalsta aktivitātes, ko rīko nevalstiskais sektors.

Alūksnē ir plaši pārstāvēts nevalstiskais sektors, darbojas vairāk nekā 130 organizācijas, kas pārstāv sociālo, labdarības, sporta, izglītības un citas jomas. Ar biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” darbību mūs iepazīstināja tās vadītāja Dzintra Zvejniece. Organizācijas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas, sniedzot informatīvo un konsultatīvo atbalstu reģiona NVO, rosināt integrācijas procesus un aktivizēt brīvprātīgo kustību, kā arī veicināt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru. Biedrība „Neaizmirstule” noslēdza partnerības līgumu ar biedrību „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, lai turpmāk sadarbotos dažādās jomās.

Dzintra Zvejniece ir arī labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Alūksnes un Apes Novada fondā, kas dibināts 2005. gada 25. aprīlī. Fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas darbojas labdarībā un pilsoniskas sabiedrības attīstībā.
Tā mērķis – veicināt labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas.

NGO „Neaizmirstule” signed partnership agreement with NGO organizations of Alūksne district area.

NGO „Neaizmirstule”, continues Project
„Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” activities.

In the end of the year was realized and experience Exchange trip to the Alūksne district, with aim of to get know NGO sector participants and work methods, and share with experience and search for new contacts. Experience Exchange participants were representative persons of NGO, leaders of initiative groups and freelancers, who takes a part and supports activities by NGO.

City of Alūksne ir wide represented by NGO sector, and in this sector take a part more than 130 organizations, which represent social, charity, sport, education and other areas. With NGO „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” activity we were introduced by its manager Dzintra Zvejniece. Aim of the organization is to promote resident initiatives, giving them information and consultations support in the NGO region, encourage processes of integration and make active freelancer movement, and also promote cooperation with the councils, government and private sector NGO. NGO „neaizmirstule” signed a partnership with NGO „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” to have cooperation in to the future projects.

Dzintra Zvejniece is also chairman of the board for the charity fund in Alūksnes and Apes district, which is created in 25. April 2005. Fund has status of public benefit organisation, which acts in charity and citizenship development. Aim of this fund – promote charity development in Alūksne’s and Ape’s district, supporting society initiatives and involving all groups of representatives, to solve problems for the local society.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst  EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.

Programma paredzēta 3 gadu periodam, tās īstenošanas vieta Aglonas novads.

Galvenie pasākumi: līdzdalība politikas plānošanas procesā, partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.

Plānoties rezultāti: dalība domes, komiteju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, noslēgti  partnerības,  sadarbības līgumi, iesaistīšanās  NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences,  forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas, vides darbnīcas, organizēta izstāde- tirgus, atbalstīts  radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.

Projekta mērķgrupas – NVO Aglonas novadā un Latvijā, kas veic aktīvu darbību nevalstisko organizāciju darba popularizēšanā, brīvprātīgie, kas iesaistās NVO darbā, NVO biedri,  iedzīvotāji, kas interesējas par pilsoniskās sabiedrības norisēm, bet nav NVO biedri.

Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2014.un 2015.gada darbības plāniem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 30000 LVL( 42686.15 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 27000 LVL (38417.54 EUR)    ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 3000,00 LVL (4268,62 EUR)  ir biedrības  finansējums.

2013.gada projekta izmaksas ir 5985.18 LVL (8516,14 EUR) no kuriem 5386.66 LVL (7664,53EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budž3ets) un 10% jeb 598.52LVL (851,62 EUR) ir biedrības finansējums.

 

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr.

29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

 

 

Project will be realised as part of EEA Grants sub-programme “NGO Activity Support Measure” of the programme “NGO fund” for period 2009.-2013.

 

Project will be implemented from August of 2013 till December of 2015, receiving  support of Social Integration fund for 2014and 2015 years work plans.

Association “Forget-me-not”  program’s overall aim is to promote activities in Aglona corresponding to the European Economic Area Financial Instrument and support the purpose of the sub-areas – democracy and participatory democracy, good governance and transparency, the environment and sustainable development.

The program is for a 3-year period,  the project activity implementation area will be Aglona.

Main activities: participation in policy planning process in Aglona, partnerships, collaboration with NGOs, exchange of experience, training, innovative services, environmental protection activities, financing, sustainable development, publicity.

 

Planned results: participation in Aglona county council and committee meetings, public consultations, concluded  partnership, cooperation agreements, involvement  in NGO activities, exchange of experience, organized  training workshops, counselling training, instruction cycles,  workshops, conferences, forums, created innovative services, organized  charity events,  environmental protection activities, environmental workshops, organized exhibition market, supported   creativity competition, developed Strategy,  projects,  issued calendars,  created website,  publicity.

The project target groups – NGOs  in Aglonas Municipality and Latvia, who are active in promoting the work of NGOs, volunteers who involved in the work of NGOs, members of NGOs, citizens who are interested in civil society events, but not members of NGOs.

 

The total budget planned 30000 LVL( 42686.15 EUR), with 90% or 27000 LVL (38417.54 EUR)     as programme co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 3000 LVL as co financing of Association “Neaizmirstule”.

The planned costs of 2013 year are 5985.18 LVL(8516,14 EUR), where 5386.66 LVL (7664,53EUR)  are project co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 598.52 LVL (851,62 EUR)  as co financing of Association “Neaizmirstule”.

For more information about the project contact with project manager Ineta Valaine, phone: +371 29188350, e-mail: neaizmirstules@inbox.lv

 

More about the programme can be found on the following webpages:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Project financially supported by Iceland, Lichtenstein and Norway.

Programme financed by EEA financial instrument and Latvia.

 

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili