Par mums

Biedrība „Neaizmirstule”  

Aglonas novada biedrību “Neaizmirstule” izveidoja brīvprātīgo personu grupa 2006.gada 19. jūlijā. Biedrība tika reģistrēta UR 2006.gada 12.septembrī. 2010.gadā tika veiktas izmaiņas valdes sastāvā, biedrības statūti tika apstiprināti jaunā redakcijā, paplašinot darbības jomas pilsoniskās sabiedrības veidošanā Aglonas novadā.

Tā ir bezpeļņas organizācija, kura ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus- celt pašapziņu, veicināt pašizglītošanos un mūžizglītību attīstīt labdarību, kopt un popularizēt harmoniskas ģimenes,  uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt pilsonisko līdzdalību, organizēt un atbalstīt tiesību aizsardzības un sabiedriskos pasākumus, veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm, attīstīt pilsonisko sabiedrību. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti  ar iedzīvotāju labklājību. Biedrības valdē brīvprātīgi darbojas 5 personas.

Biedrības misija: apvienojot, informējot un izglītojot nevalstiskās organizācijas biedrus, veicināt sabiedrības vienotību augstāka dzīves līmeņa sasniegšanai un stiprināt pilsonisko sabiedrību.

 Biedrības mērķi ir:

1. Labdarība;

2. Harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana;

3. Dzīves kvalitātes uzlabošana;

4. Pilsoniskās līdzdalības veicināšana;

5. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākas izglītības iespēju paplašināšana;

6. Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts;

7. Sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts;

8. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;

 

Association „Neaizmirstule” /”Forget-me-not”/

Aglona Association “Neaizmirstule” was created by a volunteer group on July 19, 2006. The association was registered on September 12, 2006.
In 2010, changes were made to the Association Board. The statutes of the Association were approved in a new wording. It was extended the scope of Association. One of the fields of activity of the Association is a civil society formation in Aglona region.

It is a non-profit organization which has been established to achieve the objectives of the statutes.
The main objectives of activities of the Association:
to raise self-esteem, to promote self-education and lifelong learning, to develop charity, to maintain and promote harmonious family, to improve the quality of life, to promote civic participation, to organize and support the law enforcement and public events, to promote the exchange of experience and cooperation with other organizations and institutions, to develop civil society.
Association operates in the public interest. The organization deals the issues related to the welfare of the people. 5 persons voluntarily operate in Associations Board.

The mission of the Association: to promote public integrity to achieving higher living standards and strengthening civil society by combining, informing and educating the members of on-governmental organizations.

The objectives of the association are:

1. Charity;

2. Harmonious family care and promotion;

3. Improving the quality of life;

4. Promoting civic participation;

5. Extension self-confidence, self-education, lifelong learning

6. Organization and support the law enforcement events

7. Organization and support the public events;

8. Exchanging of experience and cooperation with other organizations and institutions.

 

Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” sadarbības partneri:

1.Biedrība „Preiļu rajona partnerība” – biedrs
2.Biedrība „Ideju strops”, Aglonas novads, sadarbības līgums no 02.10.2013.
3.Biedrība „Sīļukalna Gundegas”, Riebiņu novads, sadarbības līgums no 20.02.2014.
4.Alūksnes NVO atbalsta centrs, sadarbības līgums no 27.12.2013.
5.Biedrība Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs ”Velo”, sadarbības līgums no 27.12.2013.
6.Alūksnes novada sieviešu apvienība „Katrīna”, sadarbības līgums no 27.12.2013.
7.“Kurzemes NVO atbalsta centrs”, sadarbības līgums no 01.05.2014.
8.biedrība “Rasa”, Rojas novads, sadarbības līgums no 01.05.2014.
9.Rojas senioru biedrība, sadarbības līgums no – 02.05.2014.
10.Sabiedriskais fonds “Vīnoga”, Sabile, sadarbības līgums no 03.05.2014.
11.Biedrība “Ābeļziedi”, Pļaviņu novada Aiviekstes pagasts, sadarbības līgums no 11.07.2015.
12.Biedrība “Rodenpois”, Ropaži, sadarbības līgums no 12.07.2015.
13.Asociācija „Lietuvos ir Latvijos forumas“, Lietuvas republika, Kauņa, sadarbības līgums 16.12. 2015.

The partners of Aglona Non Govermental Organization
” Forget-me-not”:

1. Organization “Preili District Partnership” – member
2. Organization „Ideju strops”, Aglona municipality, cooperation agreement, 02.10.2013.
3. Organization „Silukalna Gundegas”, Riebinu municipality, cooperation agreement, 20.02.2014.
4. Aluksne NGO Support Center, cooperation agreement, 27.12.2013.
5. Organization of Aluksne cycling club „Bike”, cooperation agreement, 27.12.2013.
6. Aluksne District Women Association „Katrina”, cooperation agreement, 27.12.2013.
7. “Kurzemes NGO Support Center”, cooperation agreement, 01.05.2014.
8. Organization “Rasa”, Rojas municipality, cooperation agreement 01.05.2014.
9. Rojas Seniors Society, cooperation agreement, 02.05.2014.
10. Public Fund “Grapes”, Sabile, cooperation agreement, 03.05.2014.
11. Organization “Abelziedi”, Plavinu municipality Aiviekstes parish, cooperation agreement, 11.07.2015.
12. Organization “Rodenpois”, Ropazi, cooperation agreement, 12.07.2015.
13. Association “Lithuania and Latvia Forum”, cooperation agreement ,16.12. 2015,

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili